En del af Odsherred Kommune
Informationer fra A til Å

Vi har samlet en del informationer i fra A-Å

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X - Y - Z - Æ - Ø - Å

A

Adresseflytning

Når du flytter ind på plejecentret skal du huske at melde adresse ændring. Du modtager et nyt sundhedskort.

B

Besøg

Du bor i eget hjem og kan modtage besøg hele døgnet. Der henstilles dog til, at der tages hensyn til andre borgere. Hovedindgangen låses i løbet af eftermiddagen /aftenen. Er døren låst, bedes man ringe til personalet og de vil komme og åbne døren.

Blodprøver

Egen læge kan ordinere blodprøver. Der er mulighed for, at der kan tages blodprøver på plejecentret, da der en gang om ugen kommer en mobil laborant. Nogle læger foretrækker selv at tage prøverne. 

Brand

Der er i alle boliger installeret brandalarmeringsanlæg. Dette anlæg registrerer uregelmæssigheder ved hjælp af røg og varmemeldere. En registrering der automatisk vil gå til personalet og brandvæsnet. 

I tilfælde af brand i lejligheden: 

  • forlad lejligheden hvis det er muligt og luk døren
  • afvent instruks fra personalet og brandvæsnet

I tilfælde af brand andre steder:

  • bliv i lejligheden 
  • afvent instruks fra personalet og brandvæsen 

F

Fodpleje 

Der kommer fodterapeuter udefra. Du har mulighed for at blive tilknyttet disse besøg. Personalet er behjælpeligt med dette. Fodterapeuterne er selvstændige og der opkræves betaling pr. gang. Du er velkommen til selv at indgå aftaler. 

Forsikring 

Der anbefales at tegne en ansvarsforsikring i tilfælde af erstatningsansvar, da plejecenteret ikke har erstatningsansvar. 

Frisør 

Der kommer en frisør på plejecentret. Personalet aftaler tid fra gang til gang. Ønsker du at benytte dig af frisøren, der kommer på plejecentret meddeles dette til personalet, som sørger for at du bliver tilknyttet ordningen. Der beales efter hver behandling. Du er velkommen til selv at indgå aftaler. 

Frivillig

Der er heldigvis mange, der gerne vil lave frivilligt arbejde på plejecentret. Opgaver som frivillig kan være:

  • at hjælpe og arrangere ved udflugter
  • hjælpe, arrangere og støtte ved arrangementer
  • stå for arrangementer som gåture, læsecafeer, bankospil, IT undervisning, m.m. 

Du kan læse mere i vores folder Frivillige på plejecentre

Fysioterapi 

Det er muligt at blive visiteret til fysioterapi. Kontakt egen læge. Det er også muligt selv at købe fysioterapi, spørg personalet for vejledning. 

G

Gudstjeneste

Datoer for gudstjenester ses i husavisen eller på opslagstavlen på torvet.

H

Husavisen 

Husavisen er en avis med praktiske oplysninger om aktiviteter i hverdagen samt stort og småt på plejecentret. Husavisen udkommer ca. fire gange om året, er gratis og omdeles forskellige steder på plejecentret. Har du ikke modtaget Husavisen, kontakt da personalet.

Husdyr 

Som udgangspunkt er det ikke muligt at holde husdyr på plejecentret. Det er tilladt at have besøg af husdyr. Personalet skal kunne varetage plejen uden at være generet af det besøgende dyr. Personalet varetager ikke luftning og pasning af husdyr.

I

Indboforsikring 

Plejecentret har ingen indboforsikring for beboerne. Vi anbefaler at man kontakter sit forsikringsselskab. 

Indkøb 

Der er ansat en fleksjobber, som kan være behjælpelig med mindre indkøb i den lokale Superbrugs eller Fakta. Der er mulighed for at komme med på indkøbsturen.

Toiletsager kan bestilles gennem apoteket, hvilket personalet er behjælpelig med. 

Tøjindkøb forventes varetaget af pårørende.  

Der er blomstersalg første torsdag i måneden. 

Information 

Der er ophængt opslagstavler på gangene og ved kontoret. Her hænges generel information op. 

I Caféen er der en opslagstavle, med månedens menuplan. 

Enkelte informationer omdeles til hver enkelt beboer. Vil da blive omdelt i postmappen.

L

Læge 

Ved flytning er det muligt at beholde egen læge. Vær dog opmærksom på at egen læge kan have en bestemmelse vedr. afstanden. Ønsker du at skifte læge, forventes det at pårørende varetager denne opgave. 

Ved lægebesøg eller aflevering af prøver til lægen forventer vi at pårørende er behjælpelige. 

M

Medicin 

Plejecentret har intet fælles medicinskab, og har derved ikke adgang til et fælles lager af medicin. Al medicin er personlig.

Ved indflytningen til plejecentret vil du automatisk blive tilknyttet til FMK (Fælles Medicin Kort). Det er en elektronisk tilknytning, hvorpå lægens medicinordinationer vil fremgå. Dette er for at hindre fejl. Medicin opbevares hos borgerne. Plejepersonalet er certificeret til at benytte FMK.

Al medicin er låst inde hos den enkelte beboer.

Møbler 

Dit hjem er også en arbejdsplads. Det kan give nogle udfordringer i forhold til, hvordan du gerne vil indrette dig contra medarbejdernes arbejdsmiljø.

Inden du tager beslutning om, hvilke møbler du vil medbringe, er det en god idé at henvende dig til medarbejderne. Af sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige hensyn er det for eksempel ikke muligt at have løse tæpper. Vi anbefaler, at du før indflytningen taler med en forflytningsvejleder eller arbejdsmiljørepræsentant om indretningen.

N

Nødkald 

Da husene på Solvogen er små enheder, hvor personalet altid vil være tæt på, er der ikke noget kaldeanlæg. Vi tilser ofte beboerne og laver løbende aftaler om, hvornår vi kommer igen.

Du kan blive visiteret til nødkald. Spørg evt. personalet.

P

Penge og værdigenstande 

Det anbefales at penge og værdigenstande opbevares aflåst hos borgeren selv.  

Plejecentret kan ikke påtage sig ansvaret for penge og værdigenstande. Forsvinder der ting, er det op til dig og dine pårørende, hvorvidt sagen skal politianmeldes. 

Post 

Der kan sendes post fra plejecentrets kontor. Du skal selv frankere brevene. Der kan sendes post fra kontoret mandag til og med torsdag. Send posten i god tid, da det ikke kan garanteres, at der er daglig aflevering til postvæsenet. 

Der modtages post dagligt på plejecentret. Posten bliver afleveret i din egen postkasse.  

R

Reklamer 

Der modtages adresseomdelte reklamer. Er du ikke interesseret i reklamer, så afmeld dem venligt på posthuset. 

Reparation af hjælpemidler 

Reparation af hjælpemidler foretages af hjælpemiddel depotet. Lapning af kørestole er ikke omfattet af denne ordning. 

Rygning 

Plejecenter Solvognen er røgfri på alle fællesarealer. Der er op til hver enkelte om der må ryges i lejligheden. 

Ryges der i lejligheden skal døren til fællesarealet være lukket og der skal efterfølgende luftes ud. Personalet må ikke udsættes for passiv rygning. Vi anbefaler at der anskaffes en luftrenser, hvor der ryges. Af hensyn til alles sikkerhed må der ikke ryges i sengen. 

S

Samtykkeerklæring 

En erklæring der udfyldes ved indflytningen på plejecentret, og som fortæller hvem du ønsker, skal varetage dine interesser, både personlig og økonomisk, hvis du ikke længere selv er i stand til det.

T

Tandlæge/tandpleje 

Du kan beholde din egen tandlæge, når du flytter på plejecenteret. 

Personalet kan ikke påtage sig opgaven med at ledsage til tandlæge. 

Der er mulighed for at blive tilknyttet omsorgstandplejen. Omsorgstandplejen kommer og udfører eftersyn og behandlinger på plejecentret. Der skal ansøges om at modtage tandpleje og der er en årlig egenbetaling som opkræves over pensionen. Personalet er behjælpelig med tilmeldingen. 

Tavshedspligt 

Personalet på plejecentret har tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger til anden side, uden der er indhentet tilladelse til dette. Det betyder også, at pårørende ikke kan få oplysninger uden din viden. Ved indflytning udfyldes en samtykkeerklæring. 

Telefon 

Det er muligt at medbringe egen telefon. Flytning af abonnement og samtaler er på egen regning. 

Tiltaleform 

Det er beboeren der bestemmer om man er ”dus”eller”De's”. Personalet præsenterer sig ved fornavn. 

Tilsyn 

Der føres tilsyn med plejecentret årligt. Efter tilsynet bliver der udarbejdet tilsynsrapporter. 

TV 

Der er tv i fællesrummene. Har du dit eget tv, skal du selv sørge for tilslutning og betaling af licens.